Blog

Rodzaje spektrometrów emisyjnych

alt

Urządzenie, służące do otrzymywania oraz analizy widma danego rodzaju promieniowania, nosi nazwę spektrometru emisyjnego. Stosuje się go w takich dziedzinach jak chemia, fizyka doświadczalna czy biologia molekularna. Spektrometr emisyjny można również używać do analizy materiałów w branżach technicznych jak odlewnictwie.

Optyczne

Przyrządy służące do otrzymywania i analizowania widm promieniowania widzialnego nazywamy spektrometrami optycznymi. Obejmują one zakres promieniowania od ultrafioletu do podczerwieni. Najczęściej stosuje się spektrometry optyczne wykorzystujące różnicę długości dróg optycznych ugiętych i interferujących ze sobą promieni. Wykorzystuje się w nich siatkę dyfrakcyjną czy płytki Lummera-Gehereckego. Drugim typem spektrometru używanego w praktyce jest taki, w którym widmo powstaje wtedy, gdy światło jest kierowane pod różnymi kątami w zależności od jego długości fali. Tutaj występuje załamanie światła i pryzmat. Oprócz tego można spotkać jeszcze spektrometry optyczne filtracyjne i fourierowskie. Standardowy spektrometr jest zbudowany z: kolimatora, obiektywu i elementu dyspersyjnego jak pryzmat, siatka dyfrakcyjna oraz fotometru — elementu rejestrującego widma.

Masowe i rentgenowskie

Przyrządy pozwalające na separację izotopów danego pierwiastka to spektrometry masowe. Joseph John Thompson w 1913 roku wynalazł pierwszy spektrometr masowy i wykorzystywał go do badania promieniowania kanalikowego. Typowym urządzeniem tego typu jest spektrometr statycznych skrzyżowanych pól elektrycznego i magnetycznego, które mają własność przestrzennego rozdzielania. Takie badanie pozwala sprawdzić stosunek masy do ładunku cząsteczki niezależnie od energii tych cząsteczek. Spektrometry rentgenowskie służą do otrzymywania i analizowania widm promieniowania rentgenowskiego. Można je podzielić na dyspersyjne i niedyspersyjne, ze względu na budowę i sposób działania. Spektrometry dyspersyjne są wzorowane na optycznych. Wykorzystuje się w nich zjawisko dyfrakcji promieniowania na sieci krystalicznej. Natomiast w spektrometrach niedyspersyjnych stosuje się detektor promieniowania, co daje efektywnie rejestrować promienie rentgenowskie.